Menu
Your Cart

Gizlilik İlkesi

Vozol Elektronik Sigara Shop Gizlilik İlkesi

Vozol Elektronik Sigara Shop Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni

Vozol Elektronik Sigara Shop olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, müşterilerimizin kişisel verilerinin korunması ve işlenmesine büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda, siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu metni hazırladık.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak, aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

Siparişlerinizin alınması, teslimatı, faturalandırılması, ödemesinin alınması, iade ve değişim işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

Müşteri memnuniyetinin sağlanması, şikayet ve taleplerinizin değerlendirilmesi, çözümlenmesi ve yanıtlanması,

Ürün ve hizmetlerimizin tanıtımı, pazarlama faaliyetleri, kampanya ve indirimlerden haberdar edilmesi, anket ve araştırmalara katılım sağlanması,

Elektronik sigara kullanımı ile ilgili bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulması,

Web sitemizin işletilmesi, güvenliğinin sağlanması ve iyileştirilmesi,

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi ve haklarımızın korunması.

Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, aşağıdaki taraflara aktarılabilmektedir:

Kargo firmaları, siparişlerinizin teslimatı için,

Bankalar, ödeme hizmet sağlayıcıları ve finans kuruluşları, ödeme işlemlerinizin gerçekleştirilmesi için,

Reklam, tanıtım ve pazarlama ajansları, ürün ve hizmetlerimizin tanıtımı, pazarlama faaliyetleri, kampanya ve indirimlerden haberdar edilmesi için,

Anket ve araştırma şirketleri, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, anket ve araştırmalara katılım sağlanması için,

Hukuk büroları, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi ve haklarımızın korunması için,

Denetim, danışmanlık ve eğitim şirketleri, elektronik sigara kullanımı ile ilgili bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulması için,

Resmi kurum ve kuruluşlar, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Kanun’un 4. maddesinde belirtilen genel ilkeler ve 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplere uygun olarak, aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır:

Web sitemiz üzerinden online sipariş formu, üyelik formu, iletişim formu, anket formu gibi formlar aracılığıyla,

Telefon, e-posta, SMS, sosyal medya ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla,

Çerezler, web analiz araçları ve diğer teknolojik araçlar aracılığıyla.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca, aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Yukarıda belirtilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, talebinizi içeren dilekçenizi, Vozol Elektronik Sigara Shop’un [Adres] adresine şahsen elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemlerle gönderebilir veya [E-posta] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Korunması İçin Aldığımız Tedbirler

Vozol Elektronik Sigara Shop, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişilmesini, kaybolmasını, zarar görmesini, değiştirilmesini veya ifşa edilmesini önlemek için gerekli güvenlik düzeyini temin etmek için sistemlerimizi ve iş süreçlerimizi sürekli olarak gözden geçirmekte ve iyileştirmekteyiz. Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilerin de gerekli güvenlik tedbirlerini almalarını sağlamak için gerekli sözleşmeleri yapmakta ve denetimlerini yapmaktayız.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Rızanız

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bu metni okuduğunuzu, anladığınızı ve kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmesine, aktarılmasına ve toplanmasına açık rızanız olduğunu beyan edersiniz.